تیم اجرایی اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان

حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی