سومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران- زنجان 1395

حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی