اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ( روز اول)

اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان - زنجان 28 و 29 اردیبهشت 1393

حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی