اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ( روز دوم)

اولین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان- ایران 2014 زنجان- 28و29 اردیبهشت 1393

حامیان موسس مجمع جهانی کار آفرینی